Khuyến nông

Cung cấp thông tin đầu vào cho nông dân, Ứng dụng khoa học kỹ thuật và kiến thức mới vào thực tiễn nông nghiệp, Chuyển giao kiến thức từ phòng thí nghiệm vào thực tế, Các hoạt động truyền thông và học tập, bồi dưỡng kiến thức cho nông dân