Kỹ thuật thủy sản

Chia sẻ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản như: nuôi tôm, cá, ốc, con giống, chế biến, nguồn thức ăn, xử lý môi trường nước; Trao đổi học hỏi kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản để tiết kiệm chi phí và tăng năng suất chất lượng sản phẩm, Hướng dẫn sử dụng chế phẩm EM trong nuôi trồng thủy sản, Nuôi thủy sản an toàn bằng chế phẩm EM