Xử lý môi trường

Kiến thức về ô nhiễm môi trường; Ảnh hưởng của ô nhiễm nguồn nước tới môi trường sống; Xử lý chất thải rắn đô thị; Xử lý chất thải rắn bằng vi sinh; Xử lý nước thải bằng chế phẩm vi sinh; Ứng dụng công nghệ vi sinh trong xử lý rác thải, nước thải.